คำสั่งกราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโน อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (อ่าน 9) 28 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 046/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ 2 รัชกาล (อ่าน 56) 13 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 037/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโนเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ม.3 (อ่าน 51) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 047/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ กราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อ่าน 51) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 045/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดครูที่ปรึกษา ประจำการศึกษา 2562 (อ่าน 53) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 039/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานนักเรียน ประธานคณะและคณะกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 67) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 044/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) (อ่าน 49) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 052/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สหวิทยาเขต (อ่าน 57) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 036/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปี 2562 (อ่าน 26) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 031/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเ (อ่าน 24) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 030/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 13) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 050/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : ชุมชนแห่งกราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโน (อ่าน 51) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 028/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ม.6 (อ่าน 50) 01 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 026/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายหนังสืองานห้องสมุด (อ่าน 50) 01 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 029/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (อ่าน 67) 01 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 018/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เรียนซ้ำรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (อ่าน 393) 25 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 012/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 107) 23 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 023/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลประเมินผล PISA ครั้งที่ 4 (อ่าน 73) 23 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 027/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ นิทรรศการศิลปะนักเรียน (อ่าน 75) 23 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 028/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (อ่าน 97) 23 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 019/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงาน (อ่าน 101) 18 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 014/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานสีคณะ (อ่าน 81) 17 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 018/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เรียนซ้ำรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (อ่าน 85) 17 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 007/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโนประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 (อ่าน 91) 17 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 013/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกต (อ่าน 97) 15 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 008/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันกตัญญุตาคุณย่าฉวี ทัศนปรีดา (อ่าน 71) 14 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 0457/61 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 76) 10 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 0480/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 72) 10 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 0454/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป (อ่าน 83) 10 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 0456/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ (ไฟล์ 1) (อ่าน 91) 10 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 0456/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ (ไฟล์ 2) (อ่าน 82) 10 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 0456/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ (ไฟล์ 3) (อ่าน 102) 10 ม.ค. 62
คำสั่่งที่ ๔๕๓/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 184) 28 พ.ย. 61
คำสั่งที่ 0450/2561 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธย (อ่าน 249) 28 พ.ย. 61
คำสั้งที่ 0447/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) (อ่าน 162) 27 พ.ย. 61
คำสั้งที่ 0446/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไปทัศนศึกษา (อ่าน 153) 27 พ.ย. 61
คำสั้งที่ 0449/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 167) 27 พ.ย. 61
คำสั้งที่ 0451/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเสริมศักยภาพด้านวิชาการ (อ่าน 162) 27 พ.ย. 61
คำสั้งที่ 0354/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ จ.น่าน (อ่าน 324) 11 ต.ค. 61