คำสั่งกราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโน
คำสั่งที่ 104/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 177) 19 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 101/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 302) 15 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 056/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ผลการเรียนไม่สม (อ่าน 136) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 061/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปี2561 (อ่าน 92) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 059/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 103) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 067/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโน "ค่ายปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน" ปี 2561 (อ่าน 58) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 098/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ม.1-4 (อ่าน 125) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 094/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบงานประกันุณภาพ (อ่าน 38) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 096/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 23) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 087/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แจกเอกสารรายงานผลการเรียน ระดับชั้น 1-6 (อ่าน 28) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 086/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจทานเอกสาร (ปพ.5) (อ่าน 25) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 083/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 21) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 082/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 27) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 079/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโนอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน (อ่าน 15) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 077/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 18) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 079/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา (O-NET) ม.6 (อ่าน 15) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 095/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (อ่าน 20) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 057/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการตรวจสุขภาพครู และบุคลากรของกราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโน (อ่าน 68) 14 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 083/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 188) 07 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 085/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 816) 07 มี.ค. 62
คำสั่งที่ 075/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโน อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร (อ่าน 110) 28 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 046/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ 2 รัชกาล (อ่าน 132) 13 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 037/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโนเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ม.3 (อ่าน 122) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 047/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ กราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อ่าน 121) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 045/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดครูที่ปรึกษา ประจำการศึกษา 2562 (อ่าน 137) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 039/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานนักเรียน ประธานคณะและคณะกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 129) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 044/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) (อ่าน 91) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 052/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สหวิทยาเขต (อ่าน 96) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 036/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปี 2562 (อ่าน 49) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 031/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเ (อ่าน 56) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 030/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 38) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 050/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : ชุมชนแห่งกราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโน (อ่าน 127) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 028/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ม.6 (อ่าน 95) 01 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 026/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายหนังสืองานห้องสมุด (อ่าน 99) 01 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 029/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (อ่าน 108) 01 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 018/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เรียนซ้ำรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (อ่าน 468) 25 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 012/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 149) 23 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 023/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลประเมินผล PISA ครั้งที่ 4 (อ่าน 110) 23 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 027/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ นิทรรศการศิลปะนักเรียน (อ่าน 104) 23 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 028/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (อ่าน 128) 23 ม.ค. 62